Публікації Олімпійської академії України

 

  До найважливіших напрямів діяльності Олімпійської академії України належить видання наукової та навчальної літератури з актуальних питань історії та становлення олімпійського руху, підготовки спортсменів в олімпійському спорті. Велику роль у реалізації цього напряму  відіграє плідна співпраця з видавництвом "Олімпійська література".

 

p7

Платонов В. Н., Гуськов С. И. Олимпийский спорт: учебник для студентов вузов физического воспитания и спорта : в 2 кн.. - Киев: Олимпийская литература, 1994. - Кн. 1. - 496 с.; Кн. 2. - 1997. - 384 с. 

В учебнике обобщены сведения об истории Олимпийских игр Древней Греции, Играх Олимпиад и зимних Олимпийских играх, о видах спорта, представленных в их программах. Изложен принципиально новый материал о соревнованиях и соревновательной деятельности спортсменов, а также рассмотрены многие другие стороны олимпийского спорта — место спортсмена в современном спорте, олимпийские спортивные объекты и проблема охраны окружающей среды, олимпийский спорт и средства массовой информации и др.

 

pub_02.jpg

Попеску І. К. Малий античний олімпійський словник. – К.: Олімпійська література, 1999. – 144 с.

У словнику вміщено коротку інформацію щодо історії Олімпійських ігор, подано відомості про організацію, проведення та програми Олімпійських ігор. Чільне місце відведено статтям, присвяченим спортивним змаганням, побуту, звичаям та основним подіям давньої історії людства, політичним діячам, діячам науки і культури Стародавньої Греції і Риму. Подано хронологію проведення Олімпійських ігор античності.
    До реєстру Словника увійшло 520 найбільш уживаних термінів і понять, пов'язаних з античною культурною спадщиною, в тому числі з фізичною культурою і спортом, і понад 60 ілюстрацій

 

pub_03.jpg

Олімпійська хартія. – К.: Олімпійська література, 1999. – 96 с.

Ця публікація є перекладом англійського видання Олімпійської хартії на українську мову, який виконано у Національному олімпійському комітеті України.
  Міжнародний Олімпійський Комітет уповноважив Національний олімпійський комітет України здійснити переклад Олімпійської хартії з метою подальшого розвитку олімпійського руху.

 

pub_04.jpg

Президенти Міжнародного олімпійського комітету: Життя і діяльність. Заг. ред. Булатової М.М. - К.: Олімпійська література, 2000. – 216 с.

У книзі представлено історію сучасного олімпійського руху через призму діяльності президентів Міжнародного олімпійського комітету.

 

 

pub_05.jpg

 


     Кубертен П. де. Олимпийские мемуары . - К.: Олимпийская литература, 1997. - 180 с.

У книзі засновника олімпійського руху сучасності викладено історію відродження Олімпійських ігор. Автор знайомить нас з людьми, які зробили значний внесок у розвиток олімпійського спорту, проблемами й труднощами, з котрими їм довелося стикатися у своїй діяльності. Книга, що видана у нашій країні вперше, має зацікавити фахівців у галузі спорту, викладачів та студентів вузів фізичного виховання і спорту, а також тих, хто цікавиться історією олімпійського руху та спорту.

 

pub_06.jpg

Энциклопедия современного олимпийского спорта. Под ред. Платонова В.Н. - Киев: Олимпийская литература, 1998. – 600 с.

В Энциклопедии представлены хронология всех Игр Олимпиад и зимних Олимпийских игр современности, материалы об Олимпийских конгрессах и сессиях МОК, президентах и членах МОК, помещен текст Олимпийской хартии. Изложена история развития олимпийских видов спорта, приведены результаты, показанные, в различных видах спорта на всех Играх Олимпиад и зимних Олимпийских играх. Все сведения о современном олимпийском спорте даны по состоянию на 01.11.1998.

 

pub_07.jpg

 

Золоті сторінки олімпійського спорту України. Під ред. І. Федоренка. - К.: Олімп. л-ра, 2000. - 192 с.

Книжка, якої досі ще не було, ввібравши в себе тривалу дослід¬ницьку працю фахівців-спортознавців, освітлює віковий шлях ста¬новлення й розвитку олімпійського спорту України. Присвячується 10-річчю Національного олімпійського комітету України.

 

 

pub_08.jpg

Энциклопедия олимпийского спорта: В 5 т. / Под ред. В.Н. Платонова. – К.: Олимпийская литература, 2004. – Т. 1 – 495 с., Т. 2 – 583 с., Т. 3– 631 с., Т. 4 – 607 с., Т. 5 – 527 с.

В книгах представлена подробная информация, отно¬сящаяся к Олимпийским играм Древней Греции. Отражены вопросы возрождения Олимпийских игр, создания Международного олимпийского комитета и ро¬ль в этом Пьера де Кубертена. Рассмотрена периодизация Олимпийских игр и даны характеристики каждого из этапов развития олимпийского спорта современности. Затронуты вопросы управления олимпийским спортом, олимпийского образования и профессионализации спорта. Рассмотрены экономическая деятельность структур олимпийского движения. актуальные проблемы олимпийского спорта. Проанализирована ситуация с распространением допинга. Значительное место отведено истории формирования и современному состоянию спорта инвалидов и, в первую очередь, такого его явления, как Паралимпийские игры. Приведен обширный статистический материал. Рассмотрены исторические предпосылки создания теории подготовки спортсменов, основные аспекты методологии формирования знаний в сфере общей теории спортивной подготовки и современная система знаний. Представлена наиболее полная информация об истории и современном состоянии спорта и олимпийского движения в Украине.

 

pub_09.jpg

Шахлин Б. Олимпийский орден. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 256 с.

Книга видатного спортсмена сучасності, чемпіона Олімпійських ігор, володаря 97 медалей (64 золоті, 22 срібні, 11 бронзових), здобутих на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, СРСР.

 

pub_10.jpg

Енциклопедія олімпійського спорту України. Під. ред. В.М. Платонова. - К.: Олімп. л-ра, 2005. - 464 с.

Книга містить найповнішу інформацію про історію та сучасний стан українського спорту. Представлено широкий довідковий матеріал про видатних спортсменів України — призерів Ігор Олімпіад та зимових Олімпійських ігор, чемпіонів світу і Європи та їх тренерів. Наведено відомості про провідні організації та фа¬хівців системи управління, освіти, науки та засобів масової інформації. Окрему частину присвячено паралімпійському спорту в Україні. У заключному розділі книги опубліковано дані про кількість українських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, і виграних ними медалей.

 

pub_11.jpg Шахлин Б. Путь к пьедесталу. – К.: Олимпийская литература, 2009. –136 с. 

 

pub_12.jpg

 Собрание сочинений : в 4 т. / Бутовский. А.Д. – К.: Олимп. л-ра, 2009.

Увазі читача пропонується зібрання творів нашого видатного співвітчизника Олексія Дмитровича Бутовського — одного з ініціаторів відродження сучасного олімпійського руху наприкінці XIX ст., члена першого Міжнародного олімпійського комітету, видатного спеціаліста в галузі теорії та методики фізкультурної освіти і системи підготовки спеціалістів із фізичного виховання і спорту у військових і цивільних навчальних закладах. Наведено відомості про його життя, педагогічну, військову, спортивну й організаційну діяльність. Вперше публікується "Послужной список генерала А.Д. Бутовского". До видання включено. 13 листів Олексія Бутовського П’єру де Кубертену і Віктору Бальку.

 

pub_13.jpg

Selected Writings/ A. Butovsky. – К.: Олимп. л-ра, 2012.

 

pub_14.jpg

   Олимпийский спорт: в 2 т./ В. Н. Платонов, С.Н. Бубка, М.М. Булатова [и др.]; под общ. Ред В.Н. Платонова. - Киев: Олимп. л-ра, 2009. - Т. 1. - 736 с., Т. 2. - 696 с.

В первом томе двухтомной монографии "Олимпийский спорт" изложена история развития древнегреческой цивилизации в разные ее периоды, описаны зарождение, развитие и упадок Олимпийских игр в Древней Греции, попытки их возобновления в разных странах в XVII—XIX веках нашей эры, завершившиеся возрождением Олимпийских игр иформированием международного олимпийского движения па современном этапе. Всесторонне показаны жизнь и деятельность каждого из восьми президентов Международного олимпийского комитета. Обоснована и проанализирована периодизация олимпийского движения современности, рассмотрены события и спортивные результаты Игр Олимпиад (1896-2008 гг.) и зимних Олимпийских игр (1924-2006 гг.).

Во втором томе рассмотрены принципы и структура международной олимпийской системы. Дана характеристика олимпийских видов спорта. Проанализированы системы олимпийской подготовки национальных команд стран, занимающих ведущие позиции в мировом спорте, экономические основы олимпийского спорта и его актуальные проблемы.

 

pub_15.jpg

Булатова М.М. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях. - Київ: Олімп. л-ра, 2009. - 400 с.

Булатова М. М. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях/ МОК, НОКУ. - 2-ге вид.. - Київ: Олімп. л-ра, 2011. - 400 с.: іл.. + (CD-ROM)

ENCYCLOPAEDIA OF OLYMPIC SPORTS IN QUESTIONS AND ANSWERS. / Maria Bulatova. . - Київ: Олімп. л-ра, 2009. - 400 с.

Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху головні віхи його розвитку та сьогодення через систему запитань і відповідей.
   Книга складається із п'яти частин. Частина І містить широкий довідковий матеріал з історії Олімпійських ігор Стародавньої Греції. У частині II висвітлені питання відродження Олімпійських ігор, створення Міжнародного олімпійського комітету і роль у цьому П’єра де Кубертена. Надана характеристика діяльності восьми президентів Міжнародного олімпійського комітету. У частині III представлено інформацію про олімпійські символи та церемонії, структуру Міжнародної олімпійської системи. Частина IV присвячена олімпійським видам спорту, видатним спортсменам — чемпіонам Олімпійських ігор. Частина V містить інформацію про участь українських спортсменів у Міжнародному олімпійському русі.

 

hs_31.jpg

Україно-російсько-англійський розмовник «Олімпійці розмовляють англійською / за ред. М.М. Булатової. – К., 2011 р. – Кн. 1. Загальновживана лексика. – 232 с., Кн. 2. Спеціальна лексика: А – П. – 464 с., К. 3. – Спеціальна лексика: Р – Я. – 336 с. 

У першій частині представлено загальновживану лексику, у другій і третій частинах – найуживаніші спеціальні терміни з олімпійських видів спорту їх переклад російською та англійською мовами. Подаються історія олімпійського виду спорту та Міжнародна федерація, що здійснює керівництво його розвитком, ілюстративний матеріал із зазначенням технічних вимог до місць проведення змагань і відповідного обладнання й інвентарю, олімпійська програма і кількість комплектів медалей, що розігруються під час олімпійського турніру.

 

pub_17.jpg

Бубка С. Н., Булатова М.М. Олімпійське сузір'я України: Атлети. – Київ: Олімпійська література, 2010. – 166 с.

Видання пропонує екскурс в історію досягнень українських атлетів в олімпійському русі, починаючи з 1952 р. У книзі подано довідкову інформацію про Олімпійські ігри, чемпіонів, срібних та бронзових призерів Ігор Олімпіад та зимових Олімпійських ігор, спогади олімпійців та їхніх тренерів

OLYMPIC RONSTRIL NFION OF UKRAINE. / Sergiy Bubka, Maria Bulatova. ATHLETES.- Olympic constellation of Ukraine: Athletes – Kyiv: Olympic literature. 2010.

This edition offers an overview of the history of the Ukrainian athletes, participation of the Olympic movement since 1952. The book contains reference rmaterials about the history of Olympic Games, champions silver and bronze medalists of the Summer and Winter Olympic Games, and recollections by the Olympians and their coaches.

 

pub_18.jpg

Бубка С. Н., Булатова М. М. Олімпійське сузір'я України: тренери. –Київ: Олімпійська література, 2011. – 252 с.

У книзі подано відомості рол історію олімпійських видів спорту, створення відповідних федерацій в Україні та їх керівників, і, насамперед, довідкову інформацію про українських тренерів, які вивели своїх учнів на олімпійський п’єдестал

OLYMPIC RONSTRIL NFION OF UKRAINE. / Sergiy Bubka, Maria BuJatova. COACHES.- Olympic constellation of Ukraine: Athletes – Kyiv: Olympic literature. 2011.

This publication offers an overview of the history of the achievements of Ukrainian athletes and their coaches in Olympic sports, from 1952 onwards. The book includes information about the history of Olympic sports, the establishment of the relevant sports federations in Ukraine and their presidents and management, and above, all reference materials about Ukrainian coaches who had led their students, taking them all the way to the Olympic medal podium.

 

pub_19.jpg

Твій олімпійський путівник / М.М. Булатова. – К., 2011. – 120 с.
YOUR OLYMPIC GUIDEBOOK / Maria BULATOVA. - К., 2011. – 112 р.

У навчальному посібнику подано інформацію про історію Олімпійських ігор, становлення та розвиток сучасного олімпійського руху, основні принципи, значущість олімпізму для суспільства та кожної людини. Книга знайомить з олімпійськими видами спорту та досягненнями атлетів світу й України в Олімпійських іграх.

 

pub_20.jpg

Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские игры / М.М. Булатова, С.Н. Бубка. – К.: Олимп. лит, 2012. – 408 с. – ил. (російською та англійською мовами).

В книге «Культурное наследие и Олимпийские игры» предложена история зарождения и развития Олимпийских игр в контексте становления древнегреческой цивилизации в разные исторические периоды. Она содержит материал об истоках атлетики в Древней Греции, о видах соревнований, организации древнегреческих Олимпийских игр и главных местах их проведения.
   Отличительной особенностью книги является органичное сочетание текста и произведений архитектура, различных видов изобразительного искусства, что не только существенно дополняет изложенное, но и представляет собой самостоятельную череду событий исторической жизни, относящейся к культуре Древней Греции и Олимпийским играм древности, их возрождению и развитию в современном мире.

 

pub_21.jpg pub_25.jpg

Бубка, С. Н. Олимпийский спорт в обществе: история развития и современное состояние. – К. : Олимпийская литература, 2012 — 260 с.

Bubka, S. Olimpic sport in society: history of development and the current status. — Kyiv: Олімпійська література, 2013. — 256 с.

 В монографии представлены обобщенные результаты исследований, в ходе которых их обьекты — Олимпийские игры, международное олимпийское движение и олимпийский спорт — рассматриваются как совокупность широких и многогранньк социально-общественных явлений, отличающихся высокой значимостью и выходящих далеко за пределы традиционных областей знаний и практической деятельности.

 

hs_33.jpg

Булатова М.М., Бубка С.Н., Платонов В.М. Олімпійські Ігри (1896–1972). – К.: Олімпійська література, 2013. – Т.1. – 496 с., Т.2. – 512 с. (російською та англійською мовами

В киигах изложены события, ход и итоги соревнований Игр Олимпиад (1896—1972 гг., 1976—2012 гг.) и зимних Олимпийских игр (1924—1972 гг., 1976—2010 гг.) , представлена информация о выдающихся личностях международного олимпийского движения, политических и экономических проблемах, сопутствующих Играм. Принципиальной особенностью работы явилось освещение деятельности огромного количества истинных энтузиастов олимпийского спорта, ценителей его истории, идеалов и достижений — видных представителей культуры, образования и воспитания, архитектуры, литературы, различных видов музыкального и изобразительного искусства, которые своим трудом обогащали Олимпийские игры, превратив их из преимущественно спортивного события в яркое и многогранное явление общекультурного характера мирового масштаба. Книга богато иллюстрирована.

hs_34.jpg

 

 

pub_24_up_01.jpg

Київ – 1913. Перша Російська Олімпіада / С.Н. Бубка, М.М. Булатова. – К.: Олімп. літ., 2013. – 232 с. – іл. 

Киев – 1913. Первая Российская Олитмпиада / С.Н. Бубка, М.М. Булатова. – К.: Олимп. лит., 2013. – 232 с. – ил.

У цій книжці глибоко і всебічно висвітлені дві знакові події вітчизняної історії, які відбулися 100 років назад, — проведення в місті Києві 1913 року потужної Всеросійської виставки і приуроченої до неї Першої Російської Олімпіади (яка не втратила при цьому своєї самостійної ролі). Розкрито, як Всеросійська виставка-1913 в Києві відображала численні досягнення тих часів у різних галузях економіки, у науці, техніці, освіті, культурі країни, і те, як Перша Російська Олімпіада сприяла розвиткові вітчизняного спорту і олімпійського руху. Водночас у книжці досить докладно висвітлено багатовікову історію Києва — від давніх віків, коли зароджувалося це місто, і до початку XX сторіччя, а також місце Києва в соціальному, економічному і культурному житті країни і досягнутий у ньому прогрес. А головне, безпосередній розповіді про підготовку і проведення Першої Російської Олімпіади, передує ґрунтовна оповідь про багатогранне спортивне життя Києва на початку XX сторіччя, що істотною мірою сприяло вибору цього міста місцем проведення перших у колишній країні Олімпійських ігор.

 

KYIV - 1913. THE FIRST RUSSIAN OLYMPIAD. The publication of the Nation Olympic Committee of Ukrain. / S. N. Bubka, M. M. Bulatova.

This book presents an in-depth and all-around description of the two milestones of the national history that took place one hundred years ago: the major 1913 All - Russian Exposition in Kyiv and the First Russian Olympiad that was organized simultaneously within the framework of the Exposition (although it had a certain degree of the status of a stand-alone event). The reader is given to understand the way the 1913 All-Russian Exposition in Kyiv demonstrated numerous achievements of the country in various sectors of economy, in science, engineering, education, and culture, and in what way the First Russian Olympiad facilitated the development of national sports and of the Olympic movement in the country. Along the way, the book also treats extensively of the many-century history of Kyiv since ancient times, when the city had been founded, and through the early 20th century, emphasizing the city's role in the social, economic, and cultural life of the country, as well as the progress achieved up to that point. The chapter describing the preparations and conduct of the First Russian Olympiad is preceded by a substantial tour of the manifold sporting life in Kyiv at the turn of the previous century, which essentially went to substantiate the selection of this city as the venue of the first ever nationwide Olympics in the country.