Статут

 

 

СТАТТЯ І
  Олімпійська Академія України (ОА України) створена відповідно до рішення І сесії ОА України 20 вересня 1991 р. згідно з рекомендацією Міжнародного Олімпійського Комітету та діє у відповідності з Олімпійсь-кої. Х.артією, Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом з метою розвитку та зміцнення олімпійського руху в Україні, духовного взаємозбагачення людей, поширення обміну цінностями національної культури під знаком ідей і принципів олімпізму, у співробітництві з державними, громадськими та іншими організаціями на засадах незалежності та доброї волі, в інтересах спорту й олімпійського руху. ОА України є самостійною громадською організацією, що має статус юридичної особи і діє під егідою НОК України. Виконком ОА України перебуває в столиці України м. Києві.

 

СТАТТЯ 2
  ОА України ставить перед собою такі завдання:
2.1. Всебічне вивчення, популяризацію, розвиток і розповсюдження олімпійських ідеалів і принципів, гуманістичних цінностей олімпізму, олімпійського руху та олімпійських ігор, сприяння розвитку спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення України.
2.2. Всебічне сприяння фізичному, моральному й духовному вдосконаленню особистості в міжнародному спортивному русі в ім'я зміцнення миру, дружби і співробітництва між народами всіх країн нашої планети.
2.3. Підтримку дій усіх прогресивних сил, що ведуть боротьбу за єдність олімпійського руху, проти політичної, расової, національної, релігійної чи будь-якої іншої дискримінації в олімпійському спорті.
2.4. Поширення й пропаганда серед населення України гуманістичних цінностей, ідеалів і принципів олімпізму, мети і завдань олімпійського руху і Олімпійських ігор.
2.5. Пропаганда ідей олімпізму, як одного із дійових засобів залучення громадян до ідеалів добра, миротворчості, здорового і щасливого способу життя.
2.6. Сприяння участі фахівців України в діяльності Міжнародної Олімпійської Академії, в роботі наукових симпозіумів, конгресів і конференцій, у діяльності міжнародних спортивних федерацій, об'єднань і асоціацій, олімпійських конгресів та інших заходів, які проводить Міжнародний олімпійський комітет.
2.7. Організація і проведення сесій Олімпійської Академії, семінарів і курсів за олімпійською і спортивною тематикою.
2.8.  Сприяння  вивченню  і  збереженню   олімпійської  історії,  широка пропаганда славних традицій олімпійців України.
2.9. Підготовка та видання періодичних і підсумкових матеріалів ОА України та  її підрозділів.
2.10. Всебічне сприяння і підтримка провідних спортсменів України у підготовці та виступах у міжнародних змаганнях, Чемпіонатах світу, Чемпіонатах Європи та Олімпійських іграх.
2. 11. Участь  у заходах  Національного  олімпійського комітету України.
2.12. Участь у встановленому законодавством порядку:
— в дослідницькій та освітній діяльності, зокрема в проведенні лекцій, консультацій та наданні інших видів допомоги силами лекторів, тренерів, викладачів та інших фахівців;
—  в організації та проведенні науково-дослідних робіт, симпозіумів, конгресів, семінарів;
— у видавничій та інформаційній діяльності, та сприяння;
— поширенню наукової інформації, результатами наукових розробок; — впровадженню у практику результатів науково-дослідних робіт у сфері олімпійського руху, масової фізичної культури, масового спорту та спорту вищих досягнень.
2.13. Репрезентація Академії і захист її інтересів у МОА, а також здійснення міжнародних контактів та зовнішньоекономічних зв'язків зі спортивних питань.
2.14.    Участь в організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців галузі фізичної культури і спорту.
2.15.    Створення підрозділів Олімпійської Академії України у Республіці Крим, областях України, містах Києві і Севастополі та надання їм права представляти ОА України в своїх територіях.
2.16.    ОА України може створювати у встановленому законодавством порядку установи та організації, засновувати підприємства.

 

СТАТТЯ З

 

  Членство в О А України та керівні органи О А України.
3.1.    Олімпійська Академія України створюється за принципами індивідуального та колективного членства.
3.2.    Індивідуальними членами ОА України можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які роблять значний внесок у розвиток і пропаганду фізичної культури і спорту та олімпійського руху, які визнають цей Статут, добровільно виявили бажання вступити до ОА України і брати участь у її діяльності.
3.3.    Колективними  членами ОА  України можуть  бути   колективи навчальних  закладів  України різних рівнів  акредитації, які ведуть  підготовку кадрів для галузі фізичної культури та спорту, та інші підприємства,  установи і організації та громадські об'єднання.
3.4.    Почесними членами ОА України можуть бути видатні вчені, члени МОК, міжнародних спортивних федерацій та інші особи, які внесли  визначний внесок до розвитку міжнародного олімпійського руху.
3.5.    Прийняття у індивідуальні члени ОА України здійснюється виконкомом ОА України на підставі поданої заяви, прийняття в колективні члени ОА України - виконкомом ОА України на підставі заяви керівника та протоколу рішення про вступ, а для почесного члена - рішенням сесії ОА України.
3.6.    Членство в О А України припиняється у разі:
•    прийняття рішення про вихід колективного члена;
•    на підставі рішення виконкому ОА України за тривале неприйняття участі в роботі Академії та порушення положень Статуту;
•    ліквідації ОА України;
•    добровільної письмової заяви члена ОА України;
•    визнання члена ОА України судом недієздатним або безвісти  відсутнім;
•    смерті члена ОА України.
3.7.    Для членів ОА України сесією О А України встановлюються вступні та членські щорічні внески та встановлюється порядок їх сплати та розміри відрахувань. Розмір членських внесків та відрахувань за рішенням :її може змінюватися.
3.8.    Члени ОА України мають право:
•    обирати і бути обраними до керівних органів ОА України;
•    брати участь у роботі та всіх заходах, які організовує ОА України для виконання своїх статутних завдань;
•    звертатися до ОА України за захистом своїх законних інтересів, пов'язаних із статутною діяльністю;
•    одержувати інформацію про діяльність ОА України, вносити до органів ОА України пропозиції щодо питань, пов'язаних із статутною діяльністю;
•    вийти зі складу ОА України у порядку, визначеному цим Статутом.
3.9.    Член ОА України зобов'язаний:
•    дотримуватися Статуту ОА України;
•     брати активну участь у роботі ОА України;
•     виконувати рішення ОА України;
•     своєчасно сплачувати членські внески.
3.10. ОА України створює відділення в регіонах України. Відділення ОА України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, об'єднують членів ОА України, які:
•    проживають у цих регіонах;
•    реалізують цілі і завдання ОА України;

 

•    беруть участь у всіх видах статутної діяльності О А України;
•    висувають делегатів на сесію і ОА України;
•    вносять пропозиції про представлення членів ОА України до державних нагород, почесних звань, рекомендують їх для поїздок по країні і за кордон, вносять пропозиції з інших питань, пов'язаних із статутною діяльністю ОА України;
3.11.    Відділення ОА України діє на підставі Положення, яке приймається загальними зборами членів відділення і затверджується виконкомом ОА України.
3.12.    Керівними органами ОА України є: сесія, виконком, Президент.
3.13.    Вищим керівним органом О А України є сесія, яка скликається раз на рік.
3.14.    Норма представництва на сесію визначається в кількості однієї особи від кожного регіонального відділення, двох осіб від кожного колективного члена ОА України та 10 осіб від індивідуальних членів ОА України, які не входять до складу регіональних відділень та колективних членів ОА України та визначаються за рішенням виконкому ОА України з урахуванням особистого внеску в діяльність ОА України.
3.15.    Президент та члени виконкому входять до складу сесії за посадою. Позачергова сесія скликається за рішенням виконкому або на вимогу не менш як 1/3 членів ОА України у місячний строк.
3.16.    Сесія ОА України розглядає будь-які питання, що стосуються статутної діяльності ОА України. Сесія має право приймати рішення лише з питань, які входять до порядку денного та у разі присутності не менше половини делегатів. Рішення ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на сесії депутатів, крім рішень з питань реорганізації та ліквідації ОА України, внесення змін і доповнень до Статуту, які приймаються в присутності не менше 3/4 делегатів сесії більшістю у 3/4 голосів присутніх делегатів. Голосування за довіреністю не дозволяється. Сесія має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої більшості делегатів. На сесії головує Президент, а за його відсутності - один з членів виконкому за дорученням Президента. Під час підрахунків необхідної більшості не беруться до уваги голоси тих, хто утримався, порожні або зіпсовані бюлетені. За рівності голосів вирішальним є голос Президента або головуючого.
Сесія О А України:
•    приймає рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію ОА України;
•    визначає головні напрямки діяльності ОА України;
•    приймає рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію ОА України;
•    визначає головні напрямки діяльності ОА України;
•    проводить наукові читання та дискусії з історії олімпійського руху та олімпійської освіти;
•    призначає ліквідаційну комісію у разі прийняття рішення про ліквідацію ОА України,
•    затверджує Статут ОА України, вносить до нього зміни і доповнення;
•    обирає і затверджує склад виконкому;
•     заслуховує і схвалює звіти виконкому;
•     затверджує кошторис доходів і витрат;
•     обговорює питання, що стосуються статутної діяльності ОА України;
•    вирішує інші питання статутної діяльності ОА України.
3.17.    Виконавчим та керівним органом О А України у міжсесійний період є виконком, до складу якого входять Президент, члени виконкому та представник НОК України. Члени виконкому обираються на сесії ОА України на чотирирічний термін шляхом прямого таємного або відкритого (за рішенням сесії) голосування. Для обрання кожному претенденту необхідно набрати більшість голосів делегатів, які беруть участь у роботі сесії. Кількісний склад виконкому визначається на сесії, але не може бути меншим від 9 та більшим від 15 осіб.
3.18.    Виконком вважається правомочними, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 обраних членів виконкому.
3.19.    Виконком розробляє пропозиції і готує матеріали для розгляду на сесіях ОА України та здійснює виконання їх рішень, організовує господарську та іншу поточну роботу ОА України.
3.20.    Виконком затверджує плани роботи, розглядає питання статутної статутної ОА України, заслуховує звіти Президента, комісій, здійснює інші функції згідно з Статутом ОА України, крім віднесених до компетенції сесії України.
3.21.    Виконком проводить засідання не рідше двох разів на рік, а також у разі необхідності.
3.22.    Виконком ОА України може вводити штатні посади Президента, директора, декана, вченого секретаря, технічного секретаря, бухгалтера та інші посади, відповідно до потреб діяльності ОА України.
3.23.    Президент ОА України обирається на чотирирічний термін на засіданні виконкому ОА України прямим таємним голосуванням з числа членів виконкому ОА України та затверджується сесією ОА України. Для обрання необхідно набрати більшість голосів членів виконкому. Президент ОА України делегується до складу виконкому НОК України.
3.24.    Президент ОА України здійснює загальне керівництво ОА України, репрезентує в співробітництві з НОК України олімпійський рух в Україні, організовує роботу виконкому ОА України, подає звіти про роботу ОА України, представляє ОА України у державних органах, судах, громадських міжнародних організаціях, зокрема у Національному Олімпійському комітеті,  підписує від імені ОА України та виконкому документи, здійснює інші дії згідно з завданням ОА України, визначеними Статутом.

 


СТАТТЯ 4
  Віце-президент ОА України, декан, вчений секретар, робочий апарат здійснюють поточну організаційно-виконавчу роботу та господарську дія-льність. Робочою мовою ОА України є українська мова, а у міжнародних відносинах використовуються офіційні мови МОК.
СТАТТЯ 5
Кошти О А України утворюються:
•    за рахунок вступних і членських внесків, добровільних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств, юридичних осіб, українських та іноземних громадян у вигляді грошей, матеріальних цінностей, майна та надання послуг;
•    надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності створених ОА України госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
•    спонсорських внесків та інших надходжень, які передбачені статутом ОА України, та не суперечать чинному законодавству;
•    дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів.
  Кошти ОА України знаходяться у його повному розпорядженні та використовуються на його статутну діяльність та можливе утримання штатного апарату.
  ОА України веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах Державної податкової адміністрації та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законо¬давством.
СТАТТЯ 6
  ОА України є юридичною особою. Має:
•    свою символіку, штамп, власну печатку, зразки яких затверджено виконкомом ОА і реєструється у встановленому законом порядку;
•    право відкривати рахунки в установах банків.
ОА України у встановленому порядку веде видавничу діяльність.
СТАТТЯ 7
Статут, про  який йдеться,  можна змінювати,  а  Олімпійська  Академія України може  припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації. Реорганізація та ліквідація здійснюється  за рішенням сесії ОА України у разі присутності не менш двох третин членів О А, та якщо за це рішення проголосувало не менше, ніж три чверті присутніх, або на підставі рішення суду.
У такому випадку наступним рішенням сесії формується ліквідаційна комісія.
У разі ліквідації ОА України її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
СТАТТЯ 8
Місцеперебування Української Олімпійської Академії за адресою: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1.